September 15, 2009

cacahe penthil babi wadon (latian-2)

Saben-saben meruhi maneh gambar iki, aku dadi kelingan kancaku sing aran "Bendhot" sing saiki ternak babi. Ora mergo kangen, nanging amarga pitakonane bab cacahe penthil babi wadhon.

Critane mangkene. Ing sakwijining dina, aku merlokkae dolan ing omahe kanca lawas, aran Bendhot, jeneng asline ora usah tak sebutke. Wis kawit mbiyen, aku meruhi menawa bapake Bendhot kui nduweni ternak babi. Rikala aku dolan mrana dheweke lagi ngresiki kandhang babi lan makani babi-babine. Amarga kepengin selak ketemu, aku gage-gage mara ing kandhang babi lan nggoleki Bendhot. Deweke lagi nyemproti kandhang ngganggo selang, sinambi udhut. Jebul, babine lagi wae ana sing manak.

Anak-anak babi kui mau, pating jlerit lan padha playon, malah siji loro ana sing metu seko kandhang. Aku banjur takon, "apa anak babi kui mengko ora dha ilang, metu saka kandhang ?" Jebule, anak babi sing isih cilik kui isih merlokake simbokne, saengga mesti bali menyang kandhang maneh saben arep nyusu. Menawa isih cilik, babi-babi kui mau pancen kethok lucu lan nggemesi, eman-eman menawa ilang.

Amarga isih sakwetara anggone ngresiki lan makani babi, aku banjur ngancani Bendhot ngresiki kandhang sinambi takon bab kahanan sasuwene ora ketemu. Sing tak gumuni, kandhang babi kui mau resik tenan, luwih resik tinimbang luwangan ing sak tengene kandhang. Sing luwih nggumunake, kandhang babi kui mau ora mambu, kaya sing wis tau tak weruhi ing Seminari. Mestine, menawa mambu, Bendhot lang keluargane diprotes karo tangga-teparo. Nanging, wis nganti luwih seka sepuluh tahun, ora ana protes seka tangga teparo babagan mambune kandhang babi. Miturut panemuku, sinaosa urip ing saktengahe kampung in Palur, panggonane Bendhot kui ana ing pinggir kali sing rada deres iline, saengga, regetan saka kandhang langsung keli, dadi kandange ora ngambon-amboni tangga-teparone.

Karo, omong ngalur-ngidul, aku nyoba ngetung cacahe anak babi kui mau. Nanging, aku ora isa cepet ngetung cacahe anak babi kui mau, amarga, saben-saben playon lan saking akehe. Bendhot tak takoni ora njawab, nangin malah ngekei pitakonan mangkene. "Lha nek arep ngetung anak babi, etungen bae cacahe penthile babi kui, terus didelok, isih turah utawa kurang kanggo nyusani anak-anake". Wah, nek ngono, aku kudu ngenteni simboke babi kui mau nyusoni anake. Ora let suwe, babine nyusoni anak-anake. Deweke muter-muter sedhela, ngenteni anak-anake padha nglumpuk, banjur turu miring kareben penthile isa dicakhot anak-anake. Amarga ora wani medhun ing kandhang, saka nduwur aku njupuk gambare babi kui mau.

Ing foto, aku ngetung menawa anak babi sing nyusu ana rolas. Lan isih ana siji sing ora kumanan penthil. Berarti, babi iki anake telulas, embuh menawa pas lair luwih akeh. Pancen bener, anak babine cacah telulas, berarti cacahe penthil babi kui cacah rolas. Lha terus babi sing siji mau kepriye ? Jebul, ana babi liane sing uga bubar manak. Anake luwih setithik. Banjur anak babi kui mau dititipke marang simbok sing liyane kanggo nyusu. Jan-jane, babon babi mau ngerti menawa ana anak babi liya sing teko neng nggone deweke, lan biasane digusah, ora diolehake melu nyusu. Nanging, menawa lagi turu miring lan nyusani anak sing akeh, babon kui mau ora patia ngerteni, sapa wai sing nyusu. Pas ngono kui, anak babi sing ora kebagian penthil kui mau dititipke babon lia.

Seprene, aku dadi kelingan menawa ana sing takon cacahe penthil babi wedhok, yaiku nembelas. Kok isa ? Apa ora rolas ? Jebule, sing tak delok mau ming anake babi, dudu cacahe penthil babi. Jare Bendhot (lan aku percaya bae), cacahe penthil babi kui nembelas, nanging amarga nggone kecedhaken, ora cukup kanggo nembelas anak babi menthil bareng-bareng. Panggonane mung amot kanggo rolas anak babi. Dadi, anak babi rolas kui ora mujudtake cacahe penthil babi sing rolas, nanging amarga panggonan kanggo nyusu kui ming ciut. Embuh sing bener ngendi, nanging aku isih percaya karo kancaku kui mau, menawa cacahe penthil babi kui ana nembelas. Apa ana sing ora percaya ?

2 komentar:

hfid said...

hahaha,,,
lha kalo ndak ada penthil tumapangan gmn nho?
wah, anak babi yg ke-13 bisa2 busung lapar.
ni, aq malah punya ide alternatif buat baby babi. khusus bagi yg g kumanan penthil, pake aj tuh buntut induk, rasanya malah bisa milih, pengen rasa coklat celupin aj ke coklat, pengen rasa nanas, celupun aj ke selai nanas...

atmo said...

siapa yang mau "ngleleti" dengan rasa itu ? hehehe...

Post a Comment

Silahkan berkomentar bila ada reaksi setelah membaca tulisan di atas.
Terimakasih.

Powered by Blogger.